Menu

Tematyka szkoleń

IDES organizuje szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów z różnych obszarów i dziedzin. Do najczęściej wybieranych należą szkolenia w następujących grupach tematycznych:

ROZWÓJ MANAGERSKI

 • Jak efektywnie zarządzać zespołem - doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Efektywne przywództwo - kreowanie wizerunku menedżera
 • Leadership – kreowanie postaw poprzez wartości, czyli jak grupę osób zamienić w dobrą organizację
 • Zarządzanie zespołem managerów
 • Skuteczne motywowanie pracowników – jak odnaleźć prawidłowy kluczyk
 • Delegowanie zadań
 • Hierarchizacja zadań
 • Budowanie celów
 • Sprawna komunikacja w zespole menadżerskim jako fundament realizacji celów przedsiębiorstwa
 • Feedback i komunikacja rzeczy trudnych
 • Skuteczne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Podejmowanie optymalnych decyzji
 • Myślenie koncepcyjne - trening twórczego myślenia
 • Jak efektywnie zarządzać czasem zespołu
 • Podnoszenie efektywności zespołu
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przez cele
 • Zadaniowy system pracy w oparciu o cele

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Techniki sprzedaży, czyli jak sprzedać więcej niż to było w planie
 • Sprzedaż w trudnych czasach
 • Jak osiągnąć zamierzony efekt w rozmowie telefonicznej
 • Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu
 • Język perswazji, czyli jak skutecznie wywierać wpływ na innych i osiągać sukces
 • Nowoczesne strategie wejścia na rynki zagraniczne
 • Zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie
 • Trudny klient
 • Sprzedaż w ujęciu psychologicznym
 • Sztuka pozyskiwania klientów, budowanie satysfakcji i lojalności klienta
 • Efektywna sprzedaż dóbr inwestycyjnych
 • Sprzedaż relacyjna
 • Eksploracja rynku
 • Wprowadzenie standardu sprzedaży
 • Obrona ceny
 • NLP w sprzedaży
 • Prezentacje sprzedażowe
 • Prognozowanie i planowanie sprzedaży dla menadżerów
 • Przechwytywanie klientów konkurencji
 • Badania satysfakcji klienta

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Warsztaty trenerskie
 • Warsztaty dydaktyczne dotyczące zagadnień z mentoringu
 • Teambuilding
 • Budowanie zespołu i integracja
 • Etykieta w biznesie międzynarodowym
 • Savoir vivre w biznesie
 • Prezentacja i autoprezentacja jako sztuka wywierania wpływu
 • Metody i techniki przekazu wiedzy
 • Techniki prowadzenia spotkań
 • Techniki redukcji stresu
 • Trening asertywności
 • Język perswazji czyli jak skutecznie wywierać wpływ na innych i osiągać sukces
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w ujęciu psychologicznym
 • Myślenie koncepcyjne - trening twórczego myślenia
 • Trening optymizmu - dlaczego pozytywne myślenie ma tak wielki wpływ na efekty pracy
 • Postawy sukcesu jako metody osiągania wyznaczonych celów
 • Organizacja własnego czasu pracy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia procesu rekrutacji i selekcji kadr
 • Dobre praktyki w headhuntingu – gdzie i jak łowić
 • Systemy ocen okresowych pracowników
 • Rozmowy oceniające
 • Metody oceny efektywności pracy
 • Motywowanie pracowników
 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie talentami
 • Metody opisu i wartościowania stanowisk pracy
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń
 • Budowanie organizacji uczącej się w koncepcji Life Long Learning
 • Proces komunikacji w organizacji
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie uwzględniające równouprawnienie płci

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 • Budowanie strategii sukcesu przedsiębiorstwa
 • Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla niefinansistów
 • Rachunkowość zarządcza dla początkujących
 • Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 • Contolling i budżetowanie - skuteczne systemy informacji menadżerskiej
 • Optymalizowanie budżetów
 • Pricing- jak zwiększyć zyski zarządzając cenami

KSIĘGOWOŚĆ/FINANSE/PRAWO

 • Prawo pracy w praktyce
 • Świadczenia pracownicze
 • Klauzule umowne
 • Zabezpieczenia umowne/Gwarancja a rękojmia
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Podatek CIT i VAT- bieżące problemy
 • Najnowsze zmiany w VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych
 • VAT - transakcje międzynarodowe - wybrane zagadnienia na gruncie prawa Unii Europejskiej
 • VAT - transakcje międzynarodowe - specyfika polskich regulacji
 • Praktyczne aspekty różnic kursowych
 • Katalog czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT
 • Przychody, koszty uzyskania przychodu, koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie roku
 • Koszty reklamy i reprezentacji – aspekty podatkowe
 • Podatek akcyzowy
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pozabudżetowych w szkolnictwie wyższym
 • Prawo budowlane – projektowanie i wykonastwo

MARKETING

 • Nowe trendy w technikach marketingowych
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie produktem
 • Analiza strategiczna i marketingowa
 • Szkolenia mediowe (analiza rynku mediów w Polsce, efektywność w komunikacji reklamowej)
 • Marketing szeptany – sprzedaż poprzez rekomendację

MARKETING INTERNETOWY

 • Witryny korporacyjne - planowanie zawartości i rozwoju witryny.
 • Copywriting dla witryn korporacyjnych
 • Ecommerce dla korporacji

LOGISTYKA

 • Racjonalizacja procesów magazynowych (Gospodarka magazynowa)
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie kosztami logistycznymi

PRODUKCJA

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Mistrz menadżerem produkcji
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Jak podnieść wydajność pracowników
 • Metody rozwiązywania problemów – Diagram Ishikawy
 • Metoda 5 S – selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina
 • 5 WHY – wczesne wykrywanie problemów
 • JIT – Just In Time
 • Przegląd metod podnoszenia jakości
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

SPECJALISTYCZNE

 • Sposoby oceny i weryfikacji kosztów energetycznych w celu poprawy i efektywności energetycznej
 • Minimalizacja kosztów wytwarzania i przesyłu sprężonego powietrza
 • Przygotowanie spółki do certyfikacji na rynki wschodnie
 • Uwarunkowania geopolityczne i prawne w handlu z krajami wschodu
 • Aktualne regulacje prawne w zakresie dopuszczenia do konsumpcji na rynkach wschodnich produktów oraz obowiązujących w nich przepisów konsumenckich
 • Zasady procesu wykonywania certyfikatów poszczególnych produktów
 • Zagadnienia ochrony p. pożarowej projektowanych budynków

IDES przeprowadza analizę potrzeb i ukierunkowuje szkolenia i odpowiednio dobiera tematykę i trenerów do wymagań przedsiębiorstwa i oczekiwań uczestników.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99