Menu

Aspekty mobbingu i jak mu zapobiegać

CEL SZKOLENIA

 • Wiedza na temat istoty i zakresu mobbingu w miejscu pracy
 • Poznanie przyczyn powstawania zjawiska mobbingu w organizacji
 • Umiejętność rozpoznawania typowych działań mobbingowych
 • Poznanie zachowań sprzyjających powstawaniu i stosowaniu mobbingu
 • Uświadomienie skutków mobbingu
 • Zrozumienie dlaczego powstają konflikty oraz czym różni się konflikt od mobbingu i lobbingu
 • Umiejętność diagnozy zachowań mobbingowych
 • Umiejętność skutecznego reagowania i bronienia się przed mobbingiem
 • Umiejętność rozwiązywania sytuacji mobbingowych
 • Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi mobbingu

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota i zakres mobbingu
 • Czym jest mobbing? – różne ujęcia
 • Przyczyny powstawania mobbingu
 • Fazy mobbingu
 • Skutki mobbingu
 1. Typowe działania mobbingowe
 • Klasyfikacje działań mobbingowych
 • Manipulacja w mobbingu – zarysowanie problemu
 • Metody oddziaływań mobbingowych
 • Najczęściej spotykane przejawy mobbingu
 1. Odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od mobbingu i  konfliktów o znamionach lobbingu
 • Komunikacja, konflikt i mobbing – relacje przyczynowe, wzajemne granice
 • Przyczyny i skutki przekształcania się konfliktu w mobbing
 • Różnice między konfliktem a mobbingiem
 • Zachowania noszące cechy lobbingu
 • Porównanie konfliktów interpersonalnych i lobbingu
 1. Metody radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy
 • Reagowanie na mobbing w wymiarze indywidualnym
 • Mechanizmy obronne
 • Zachowania asertywne
 • Zasady i instrumenty polityki antymobbingowej
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia mobbingu
 • Szkolenia dla pracowników jako przeciwdziałanie mobbingowi
 1. Metody rozwiązywania sytuacji mobbingowej
 • Metody diagnozowania sytuacji mobbingowych
 • Główne techniki mobbingowe - przeciwdziałanie
 • Psychologiczne oraz organizacyjne metody przeciwdziałania mobbingowi
 • Psychologiczne oraz organizacyjne reakcje w sytuacjach mobbingowych
 1. Mobbing a regulacje prawne
 • Uregulowania polskie i europejskie dotyczące problematyki mobbingu
 • Uprawnienia pracowników
 • Prawna ochrona przed mobbingiem 
 1. Wybrane aspekty zarządzania personelem jako podstawa profilaktyki antymobbingowej
 • Styl zarządzania a występowanie mobbingu
 • Kultura organizacji jako podstawa do przeciwdziałania mobbingowi
 • Podstawowe błędy w zarządzaniu sprzyjające mobbingowi

 

 

 

 

   

 

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99