Menu

Badanie organizacji

Badanie klimatu organizacji i zaangażowania pracowników pozwala zdiagnozować nastroje panujące w firmie, a także przyczyny problemów i niepowodzeń. Dotyczy najważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji i relacji międzyludzkich. Jest źródłem cennych informacji, które stanowią punkt wyjścia do reorganizacji i optymalizacji działań.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • rozpoznanie najważniejszych problemów organizacyjnych oraz interpersonalnych firmy;
 • ocena funkcjonowania firmy, procedur organizacyjnych, współpracy między działami;
 • określenie przyczyn zakłóceń w przepływie informacji;
 • poznanie konfliktów istniejących w firmie oraz ich przyczyn;
 • poznanie nastrojów panujących wśród pracowników;
 • zdefiniowanie czynników motywujących i demotywujących pracowników;
 • poznanie opinii pracowników o firmie i produkcie;
 • ocena stopnia utożsamiania się pracowników z firmą, jej celami i misją;
 • zapoznanie się z oczekiwaniami i planami rozwoju kariery zawodowej;
 • zdiagnozowanie możliwości odejścia pracowników;
 • zapoznanie się z oceną kompetencji kadry kierowniczej, dokonanej przez podwładnych.

Efektem badania klimatu organizacji i zaangażowania pracowników jest raport. Przedstawia on wyniki obejmujące następujące dziedziny:

 • strukturę organizacyjną;
 • system motywacyjny;
 • politykę wynagradzania pracowników;
 • komunikację wewnętrzną;
 • relacje podwładny - przełożony;
 • możliwości rozwoju zawodowego i awansu;
 • wizerunek firmy postrzegany przez pracowników.

Dlaczego warto przeprowadzać badania organizacji?

Badania organizacji poza standardową wiedzą wynikającą z procedur komunikacji i zbierania informacji dają obiektywne rozpoznanie najważniejszych problemów organizacyjnych oraz interpersonalnych firmy poprzez ocenę:

 • funkcjonowania działów firmy, procedur organizacyjnych, współpracy między nimi;
 • nastrojów panujących wśród pracowników;
 • konfliktów istniejących w firmie oraz ich przyczyn;
 • czynników motywujących i demotywujących pracowników;
 • stopnia utożsamiania się pracowników z firmą, jej celami i misją;
 • zaangażowania pracowników.

Badanie organizacji:

Badanie organizacji przez IDES gwarantuje anonimowość respondentów. Jest przeprowadzane przez konsultantów IDES za pomocą stworzonych wraz z kierownictwem ankiet, przez co daje maksymalne możliwe obiektywne wyniki. Raporty, analizy, interpretacje i wynikające z nich wnioski dostarczane są wskazanym managerom.

Aktualności

Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
90-350 Łódź,
ul. Tymienieckiego 25C/203
tel. (48-42) 630 04 33, 637 01 99